hpp-kunino.website.bg» Описание на проекта

Описание на проекта

ВЕЦ Кунино включва следните структурни компоненти:

Основните технически параметри на водно-електрическата централа са представени в следващата таблица.

Параметри

Мерна единициа

Стойност

Кота на водно събиране– UWL

m

137.00

Кота на преработения воден поток  – LWL

m

124.48

Максимално допустимо вертикално разстояние

m

11.00

Нетен пад

m

10.47

Използван воден поток

m3/s

48.00

Турбини тип "Каплан"

quantity

2

Общата инсталирана мощност на турбините

kW

4,410

Годишен товар

h

6,004

Общо количество генерирана електроенергия

kWh

26,000,000